Your Premier Source for Classical Kung-Fu Instruction.
 
Join the extension family & get e-mail updates
and free training! - Click Here
VIDEO TAPES INDEX BY STYLE

RARE & EXOTIC STRENGTH PROGRAMS
Iron Vest
Stone Warrior

BEGINNER SERIES
Nine Power Exercises
5-Animal Exercise Sets
Opening Warm-up
3 Techniques/12 Styles
Stances
2-Man Drills

5-FAMILY
**Butterfly Knives
   
Wan Ning To Ming Tao
*Double Daggers (Snake)
   
Shuang T'ou She Ts'ui Tu Yao
Short Baton
  
 P'iao Tuan Kun
*Single Double Edge Knife
  
 Chia T'ing Yao Ming Tao
**Tiger Fork
   Chiao Yuan Ch'uan Ho K'uang P'ien Hu
Windy Airs Staff
   Ta Feng Kung Chi Gwan

BUTTERFLY STYLE
Weighted Staff
   Hu Dip Chung Kwan

CHOY LI FUT
*Dai Hung Kuen
I Nan Kuen

CRANE

* White Crane of Wu Mei
   Pai Hao Fan Tui She
Hok Kuen (S. 5-Animal)

DRAGON
*White Dragon
   Meng Lung Pao Hu Yu
Small Fire Dragon
see "Two Short Forms"

Lung Ch'uan - Bok Pai Ch'uan

EIGHT DRUNKEN IMMORTALS
Eight Drunken Immortals
   Chung-Li Chui Yao Mo Kuei


FUNDAMENTAL SERIES
Empty Hand Fighting
Staff Fighting
Baton Fighting
Knife Fighting

HONAN SHAOLIN
Bei Shaolin Ch'uan
*Er Lu Mai Fu Ch'uan
**Northern Leopard Set
   Yeh Pao Ta Ts'ung Shu Lin
*Willowleaf Broadsword
   Liu Shu I Chu Hsiao Mieh


HSING I
*Pow Chin Ch'uan (N)
Siu Ying Yi (S)


HUNG STYLE
**Dbl. Iron Rulers Seek the Dragon
**Dbl. Iron Rulers Seek the Tiger
*Goun Gee Kuen Strength Set
No Lick Kuen Strength Set
Teet Sao

INTERNAL STYLES
Lo Han Shou
Tai Chi Ch'uan
Pa Kua Ch'uan


IRON BUDDHA
*Teet Lo Han Chin Ch'uan
*Teet Lo Han Kung-Tzu Ch'uan

Chang Ch'uan
*Chang Ch'uan #1
*Chang Ch'uan #2
*Chang Ch'uan #3

MANTIS STYLE
Tang Lang Peng Pu Ch'uan
Tang Lang Tsai Chang Ch'uan
White Ape Set (7-Star)
   Bei Yuan Chu Tung

MONKEY STYLE
*Pei Hou Hsi Chien Pen

NORTHERN 5-ANIMAL SHAOLIN
**Brass Hammer on Iron Anvil (2-Man)
   Tung Chui Tui Tieh Chan
*Combined Methods Staff Set
   Bei Shaolin Chieh Fa Kun
*Double Double Edge Stgt. Swords
   Shuang Pao Chien Ru Shi Wu Hua Pa Men
*Double Edge Straight Sword
    Pao Chien Tung Ru Lu Yue Tsai Feng
*Double Headed Spear Set
    Pei Fang Bei Pai Swang Chiang
*Double Sabers
    Tsui Hou Tang Swang Tao

Hong Long Tan Tao (Saber)
*Kwan Sword

    Kuan Tao Chan Shang Feng
*Single Tassle Spear Set
   Bei Shaolin Chuan Ying Chiang
**Tri-Sectional Staff Set
   Pai Fo Chung Ch'uan
**Tri-Sectional vs. Baton (2-Man)
   She Fan Tui Hou Wei Ming Yu
**Two Dragons Wage War (Baton 2-Man)
   
Shuang Lung Ta Chang
***Two Monk's Staff (2-Man)
   Erh Ho Shang Sheng Ming T'a Pen Shih

**Wind & Fire Wheels Set
   Feng Huo Ko Fang Hsiao
Youth Fist (2-Man)
   Ching Nein Ch'uan

PA CHI
*Kang Tun Ch'in Ch'uan

PLUM BLOSSOM
*Double Edge Straight Sword
   Li Hua Shang Feng Neng Sha
Plum Blossom Baton
   Tien Shan Mei Kun


QUESTION & ANSWER SERIES
Questions & Answers Part 1
Questions & Answers Part 2


  *...Advanced Forms
 **...Highly Advanced Forms
TABLE OF CONTENTS

WHITE LOTUS
*Continuous Palms
   Pai Lien Chien Lien Chang
*Changing Hands Baton Set
   Kai Shou Ch'uan
Cuts Like Lightning Knife
   Pai Lien La Hsiang Shan Tien Tao
Double Iron Crutches Set
   Shuang T'ieh Kuai Chang Tzu Wei
Fighting Fan Set
   K'ao Pu Chu Hua Shan
**Traveler's Cane Form
   Lu K'o Chang Ch'uan
*Warrior's Three Quarter Staff Set
   Chan Shih San Chi Kun

SNAKE
Two Snake Exercise Sets
   Fukien & 5-Animal
*White Headed Snake Set
   Pai T'ou She Ta Ts'ung Shih


SOUTHERN 5-ANIMAL SHAOLIN
Fa Kuen
Gok Fee Kuen
Sea Mau Hok (Short Form)
Sea Mau Hok (Long Form)
see "Three Short Forms"


SHANTUNG SHAOLIN
*Chung Fu Yin Ch'uan
*Er Lo Chung Chin Ch'uan
*Gok Mi Gin Ch'uan
*Shao Fu Yin Ch'uan
Siu Se Lo Ch'uan
Song Chop Far Ch'uan
*Trin Yi Ch'uan
Wah Ch'uan


TAMS
*Din Dah Kuen
*Goun Lick Kuen
*Tom Toi

WHITE EYEBROW
Small Cross Set
   Bok Mei Hsiao Tsou Kuo
Tiger Hand Set
   Bok Mei Hu Ch'uan

Home | Recommendations | Catalog | The Challenge
Login | About the Sifu | Shopping Cart